Usluge

 • strojni iskopi zemlje s kombinirkom
 • strojni iskopi zemlje i materijala s mini bagerom
 • usluga razbijanja betona s vibro čekićem (pikhamer)
 • prijevozi građevinskih rasutih materijala na velike i male količine
 • izrada priprema dvorišta, puteva i ostalih parkirnih površina s visinskim izmjerama
 • postava različitih rubnika, kanalica, linijskih rešetaka, cestovnih rešetaka i dr. gusnatih poklopaca
 • postava različitih pvc i betonskih cijevi za odvodnju oborinskih voda i kanalizacija
 • postava tlakavaca i različitih kulir ploča
 • asfaltiranje dvorišta, parkirališta i drugih prilaznih puteva
 • postava travnatih ploća i plastičnih saća
 • ugradnja septičkih jama s betonskim cijevima , izradama rupa za priključke
 • dobava različitih vrsta zemljanih materijala
 • uređenja dvorišta s zemljanim radovima
 • rušenje raznih objekata s odvozima
 • sabijanje ili nabijanje šljunèanih materijala s vibro pločom (žžabom) ili valjkom
 • usluga rezačice za rezanje asfalta i betona
 • usluga čišćenja snijega i leda te posipanje agregatom ili solju
 • usluga regoljanja vinograda, voćnjaka ili drugih površina